Zaborowski-Moindron, Sigismond

299 __ $aZaborowski-Moindron, Sigismond
200 __ $aZaborowski-Moindron $bSigismond