Yogananda, Paramahansa (yoghin)

250 __ $aYogananda, Paramahansa (yoghin)
299 __ $aYogananda, Paramahansa (yoghin)