Toma, Gabi

299 __ $aToma, Gabi
200 __ $aToma $bGabi
920 __ $eil.
940 __ $aromana