Statistica și demonii meschini ai culturii : [publicistică]

Autor chat
Subiect publicistică chat
alte genuri literare chat
299 __ $aStatistica și demonii meschini ai culturii : [publicistică]
200 __ $aStatistica și demonii meschini ai culturii $e[publicistică] $fNichita Danilov
700 __ $aDanilov, Nichita
210 __ $d2024-05-27
606 __ $apublicistică
606 __ $aalte genuri literare
686 __ $a12.7.4.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 103 (27 mai 2024), p. 4